پیام جناب آقای سهراب قلیزاده مدیر عامل محترم شرکت پدیدآوران امیدساحل :

1 – چابک سازی سیستم در راستای توسعه و بهبود سطح کیفی و کمی خدمات

2 – توسعه و ارتقای فعالیت شرکت در طرح و توسعه بنادر شمال کشور

3 – شناسایی دانش و تکنولوژی های بروز دنیا در زمینه های انبارداری ، بارگیری و تخلیه و استفاده صحیح از آنها

4 – توسعه نرم افزاری و مکانیزه شدن امور و فرآیندهای شرکت

5 – تلاش در بکارگیری نیروی متخصص و افزایش بهره وری نیروی انسانی در کلیه سطوح

6 – افزایش سطح بهداشت و ایمنی در بنادر جهت پیشگیری از حوادث و صدمات انسانی به منظور کاهش یا کنترل خدمات و ریسک آنها

7 – رعایت اصول حفاظت محیط زیست و تلاش برای پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی در جهت مدیریت و بهینه سازی مصرف منابع